Hallinnointi

Alisa Pankin päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat yhtiön arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet. Alisa Pankin hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin vahvistettuja sääntöjä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Alisa Pankki noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin. Koodiin voi tutustua Internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Alisa Pankin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Alisa Pankin hallinnointimalli koostuu yhtiökokouksen lisäksi hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Alisa Pankki hallinnointi

Alisa Pankin hallituksella on ensisijainen vastuu Alisa Pankki -konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimiitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan.

Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Alisa Pankki Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden sopivuus ja pätevyys selvitetään soveltuvan sääntelyn mukaisesti sekä ennen nimitystä että säännöllisesti sen jälkeen. Menettely, johon sopivuudesta ja luotettavuudesta annettavan vakuutuksen lisäksi kuuluvat tietyt pankin tekemät selvitykset, on tarkoitettu varmistamaan, että Alisa Pankin ylimpien päättävien elinten jäsenet täyttävät jatkuvasti riippumattomuudelle ja myös henkilökohtaisten talousasioiden moitteettomalle hoidolle asetetut korkeimmat vaatimukset.

Yhtiöjärjestys

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Tilintarkastus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitseminen

Tiedonantopolitiikka

Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto