Varsinainen yhtiökokous 2024

Alisa Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2024 klo 11.00 alkaen osoitteessa Jura-Sali, Kasarmikatu 21 B, Helsinki. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.2.2024 ja päättyy 15.3.2024 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse yhtiokokous@alisapankki.fi.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.2.2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostin kautta osoitteeseen yhtiokokous@alisapankki.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa ja asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2024 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eikä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostoina ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alisapankki.fi tai postitse osoitteeseen ”Yhtiökokous”, Alisa Pankki Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki ennen ilmoittautumiselle varatun ajan päättymistä 15.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Alisa Pankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2024 yhteensä 88 332 182 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 15.2.2024 yhteensä 14 081 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Alisa Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen valitaan uudelleen Sami Honkonen, Lea Keinänen, Johanna Lamminen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Ehdolla hallitukseen

Markku Pohjola

Markku Pohjola

Markku Pohjola linkedin tili
 • Syntynyt 1948, ekonomi.
 • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2.4.2022 alkaen. Toimii lisäksi Rangunkorpi Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Boardman Oy:n hallituksen jäsenenä.
 • Toiminut useissa Nordean ja sen edeltäjäpankkien johtotehtävissä ml. Nordean varakonsernijohtajana ja Nordea Pankki Suomen toimitusjohtajana. Ollut lisäksi hallituksen puheenjohtajana mm. Kuntarahoitus Oyj:ssä, Finnvera Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä sekä Posti Group Oyj:ssä.
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Johanna Lamminen

Johanna Lamminen

Johanna Lamminen linkedin tili
 • Syntynyt 1966, Tekniikan tohtori (tuotantotalous) ja MBA.
 • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen.
 • Toimii hallituksen jäsenenä Mandatum Oyj:ssä, Cargotec Oyj:ssä, CellMark AB:ssa, Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA) sekä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa (ETLA). Lisäksi toimii hallituksen puheenjohtajana Savonlinnan Oopperajuhlissa. On aikaisemmin toiminut hallituksen jäsenenä Sampo Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä ja Evli Pankki Oyj:ssä.
 • Toimii Novana Oy:n toimitusjohtajana. On aikaisemmin toiminut Gasum Oy:n toimitusjohtajana, Danske Bankin Suomen toimitusjohtajana sekä Sampo Pankki Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n talousjohtajana.
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Sami Honkonen

Sami Honkonen

Sami Honkonen linkedin tili
 • Syntynyt 1983, Bachelor of Science (B.Sc.).
 • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen.
 • Tomorrow Tech Oy:n toimitusjohtaja. Toiminut aikaisemmin Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n toimitusjohtajana sekä Reaktor Innovations Oy:ssä johtajana.
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Lea Keinänen

Lea Keinänen

 • Syntynyt 1966, yo-kauppateknikko ja MBA.
 • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen. Toiminut Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 sekä aiemmin vuosina 2006–2017. Toimii myös Frelea Oy:n hallituksen jäsenenä ja Suomen Kulttuurirahaston hallituksen jäsenenä sekä raha-asiaintoimikunnan puheenjohtajana. Tehnyt pitkän uran Evli Pankki Oyj:ssä vastaten mm. varainhoitoliiketoiminnasta johtoryhmän jäsenenä sekä toimien toimitusjohtajan sijaisena.
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Jorma Pirinen

Jorma Pirinen

Jorma Pirinen linkedin tili
 • Syntynyt 1959, yo-merkonomi ja MBA.
 • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen. Johtamisen valmentaja, tietokirjailija ja yrityskummi.
 • Tehnyt pitkän uran Nordea Bank Oyj:llä alue- ja yksikönjohtajana sekä johtajana Nordea henkivakuutuksessa.
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Tero Weckroth

Tero Weckroth

Tero Weckroth linkedin tili
 • Syntynyt 1971, proviisori ja MBA.
 • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen. Toimi Fellow Financen hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Weckroth toimii lisäksi Nexstim Oyj:n hallituksen jäsenenä ja Inderes Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä Combinostics Oy:n, Avia Pharma Holding AB:n sekä WRCC Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
 • Weckroth on aiemmin työskennellyt muun muassa ABN Amrossa, Dresdner Kleinwortilla sekä Kepler Capital Marketsilla.
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Johanna Lamminen. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.