Henkilötietojen käyttö

Alisa Pankki on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Alisa Pankki käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) ja finanssialakohtaisen sääntelyn mukaisesti ja huolehtii tietoturvan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tällä sivulla viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tällä sivulla kuvataan, miten Alisa Pankki kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Sivun lopusta löydät ajankohtaiset tietosuojaselosteet asiakastieto-, työnhakija-, yhtiökokous, asiakkaan velkatiedot ja Whistleblowing-ilmoituskanava rekistereistä. Alisa Pankki -konsernissa rekisterinpitäjänä toimii Alisa Pankki Oyj ja/tai se Alisa Pankin konserniyhtiö, jonka kanssa asioit.

Henkilötietojen kerääminen

Käsittelemme henkilötietoja useasta syystä ja keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti (sisältäen esimerkkejä):

 • Tuntemistiedot (nimi, henkilötunnus)
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero)
 • Taloudelliset tiedot (sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot ja luottohistoria)
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot (verotukseen, asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot)
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot (esim. terveyteen ja terveydentilaan liittyviä tietoja tarvitaan Alisa Pankki lainaturvavakuutusta varten)

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta tai niitä saadaan Alisa Pankin tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tietoja voidaan myös kerätä julkisesti saatavilla olevista ja muista ulkoisista lähteistä, kuten väestörekisteri, verorekisterit, yritysrekisteri ja luottotietorekisteri.

Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyvää tietoa rahansiirtopalvelujen tarjoajilta, pankeilta, maksupalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta sekä muilta Alisa Pankki -konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tai muilta yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme henkilötietojasi pääasiallisesti täyttääksemme lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä tarjota palveluita. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä, tarkoituksena mm. parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita.

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on aina myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, kuten luotonvälitys- ja myöntöprosessissa digitaalisissa kanavissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit lähtökohtaisesti aina pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä automatisoidun sijaan.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, Alisa Pankki -konsernin yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Henkilötietojen luovutus perustuu sääntelyyn, palveluiden tarjoamiseen ja sopimusten noudattamiseen, sekä suostumukseesi. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia Alisa Pankin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, eli siitä, käsitteleekö Alisa Pankki henkilötietojasi ja jos kyllä, niin millä tavalla.
 • Oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, ellei oikeutta ole lainsäädännössä rajoitettu. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi Alisa Pankin tarjoamissa verkkopalveluissa.
 • Oikeus vaatia korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) tarkoittaa, että sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista kokonaan. Meillä on lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksia säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen.
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tarkoittaa, että sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää, ettei henkilötietojasi käsiteltäisi ollenkaan. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuuksien mukaan oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi tarkoittaa, että voit pääsääntöisesti aina vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen, mikäli päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai ne vaikuttavat sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin sääntely niin edellyttää. Tietojen säilytysajat voivat vaihdella maittain eri maiden paikallisesta lainsäädännöstä johtuen.

Viranomainen

Tietosuojaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät ositteesta www.tietosuoja.fi

Voit myös ottaa yhteyttä tai tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle missä tahansa maassa, jossa Alisa Pankki tarjoaa sinulle tuotteita tai palveluita.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Alisa Pankin asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@alisapankki.fi tai puhelimitse 0203 80101.

Jos tämä seloste ja sen muut kieliversiot eroavat toisistaan sovelletaan tätä suomenkielistä selostetta.

Asiakkaat ja muut asianomaiset osapuolet

Työnhakijat

Yhtiökokous

Asiakkaan velkatiedot

Whistleblowing-ilmoituskanava