Verkkosivujen käyttöehdot

Nämä ovat yleiset käyttöehdot Alisa Pankki Oyj:n (jäljempänä Alisa Pankki) verkkosivujen [www.alisapankki.fi] käyttämiselle. Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti näihin ehtoihin ennen Alisa Pankin verkkosivujen käyttämistä. Käyttäessänne tai selatessanne Alisa Pankin verkkosivuja hyväksytte nämä käyttöehdot itseänne sitovaksi.

Verkkosivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. Alisa Pankin tunnusten avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan digitaalisien palveluiden yleisiä ehtoja.

Alisa Pankilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkosivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä verkkosivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille verkkosivuille tai sulkea verkkosivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Palveluntarjoaja

Näillä verkkosivuilla tarjotaan ensisijaisesti Alisa Pankin palveluita. Lisätietoa Alisa Pankista on saatavilla osoitteesta [www.alisapankki.fi].

Muut palveluntarjoajat

Näillä sivuilla voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita. Ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä.

Palveluntarjoajan vastuu

Nämä verkkosivut sisältävät yleistä tietoa Alisa Pankista ja sen tarjoamista palveluista. Verkkosivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, ellei palveluntarjoaja nimenomaisesti toisin ilmoita.

Palvelun sisällölle, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Alisa Pankki ei vastaa sivujen toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottamien palveluiden sisällöstä. Alisa Pankki ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Alisa Pankki ei myöskään vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta.

Kolmannen tuottama tai julkaisema tieto

Alisa Pankin verkkosivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien sivulle on tarkoitettu lisäinformaatiota varten. Alisa Pankki ei vastaa kolmannen tuottamista tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista, johon näillä verkkosivuilla on mahdollisesti linkki. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä Alisa Pankki vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Alisa Pankilla ei ole velvollisuutta toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Alisa Pankki ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Alisa Pankki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Alisa Pankin tietosuojaselosteesta.

Immateriaalioikeudet

Näiden verkkosivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Alisa Pankille, ellei verkkosivuilla ole nimenomaan ilmoitettu näiden oikeuksien kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Näiden verkkosivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen kaupalliseen tarkoitukseen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Aineistoa saa lainata kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Alueelliset rajoitukset palvelun tarjonnassa

Alisa Pankille on myönnetty toimilupa Suomessa. Tästä johtuen nämä verkkosivut ja niillä julkaistu aineisto on tarkoitettu Suomen markkinoille henkilöille, jotka ovat suomalaisia tai asuvat Suomessa, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sekä Alisa Pankin verkkosivuihin ja niillä julkaistuun aineistoon sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta käsin verkkosivuja kulloinkin käytetään.

Valvontaviranomaiset

Alisa Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 Helsinki

www.finanssivalvonta.fi

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki

www.tietosuoja.fi

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet

Asiakkailla voi olla mahdollisuus saattaa Alisa Pankkia kohtaan esitettävät vaatimukset alla lueteltujen puolueettomien ja riippumattomien riidanratkaisuelinten käsiteltäviksi. Riidanratkaisuelinten toiminnasta saa tarkempaa tietoa niiden omilta verkkosivuilta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta, Arvopaperilautakunta
Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI

www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 HELSINKI

www.kuluttajariita.fi