Henkilöasiakkaan lainaehdot

Lainasopimuksen yleiset ehdot - kulutusluotto

Voimassa 1.10.2023 lähtien.

Määritelmät

Lainansaajalla tarkoitetaan lainasopimuksen allekirjoittanutta velallista/velallisia.

Lainanantajalla tarkoitetaan lainan myöntänyttä alkuperäistä velkojaa Alisa Pankki Oyj:tä tai siirronsaajaa, jolle Alisa Pankki Oyj on siirtänyt lainasopimuksen kokonaan tai osittain.

Lainapalvelulla tarkoitetaan lainanantajan sähköistä palvelua, jota käytetään lainanantajan ja lainansaajan väliseen asiointiin.

Lainasopimuksella tarkoitetaan lainasopimuksesta ja näistä lainasopimuksen yleisistä ehdoista muodostuvaa kokonaisuutta.

Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Luottokustannuksilla tarkoitetaan lainanantajan tiedossa olevien, lainasuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien lainasopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Luottokustannuksiin ei lueta velallisen mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta maksettavaksi tulevia maksuja.

Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että lainansaaja ei sopimusta tehtäessä fyysisesti tapaa lainanantajan edustajaa henkilökohtaisesti. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi etäviestintävälinettä käyttäen liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai kyse on olemassa olevan sopimuksen muuttamisesta.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamia taloudellisia ja muita pakotteita sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen, kuten OFAC:n (Office of Foreign Assets Control), julkaisemia pakotteita, tiedotteita ja määräyksiä.

Lainan nostamisen edellytykset

Lainan nostaminen edellyttää, että

 • lainansaaja on allekirjoittanut lainasopimuksen ja
 • lainan muut ehdot on täytetty.

Lainanantajalla on oikeus evätä lainan tai sen osan nostaminen, jos lainasopimuksen yleisten ehtojen mukainen erääntymisperuste on olemassa, lainansaaja on jättänyt tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta tai lainansaaja on saanut maksuhäiriömerkinnän lainan myöntämisen jälkeen tai nostosta kieltäytymiselle on olemassa lainsäädännöstä tai lainanantajaa sitovasta määräyksestä johtuva peruste.

Vaihtuvakorkoisen lainan korko

Laina on vaihtuvakorkoinen, jonka maksettava korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Lainan myöntöhetkellä voimassa oleva korko ilmoitetaan lainasopimuksessa.

Lainan marginaali pysyy samana koko luottosuhteen ajan.

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun laina on nostettu lainansaajan pankkitilille.

Euriborkorko ja korkokatto

Vaihtuvakorkoisen velan viitekorkona on 3 kuukauden euriborkorko. Lainan myöntöhetken viitekorko määräytyy lainan hakemushetken mukaisesti. Lainahakemushetken 3 kuukauden euriborkoron arvo perustuu enintään kaksi pankkipäivää viivästyneeseen Suomen Pankin euriborkoron arvoon. Viitekorko tarkistetaan kolmen kuukauden väleinlainan myöntöhetkestä laskettuna Suomen Pankin julkaisemien tietojen perusteella. Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jonka arvon määräytyminen ja noteerauspäivät perustuvat kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön. Lisätietoja euriborkoroista löytyy Suomen Pankin internet-sivuilta, osoitteessa www.suomenpankki.fi.

Lainan korko pysyy samana koko koronmääräytymisjakson ajan. Koronmääräytymisjakson pituus on 3 kuukautta. Ensimmäinen koronmääräytymisjakso alkaa lainan myöntöhetkestä. Seuraava koronmääräytymisjakso alkaa edellisen koronmääräytymisjakson päätyttyä. Lainan viitekorko muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivänä tällöin enintään kaksi pankkipäivää viivästyneeseen Suomen Pankin euriborkoron arvoon.

Lainasuhteen aikana lainan viitekoron arvo rajataan siten, että lainan korko ei ylitä korkolain 12 §:ssa tarkoitettua viitekorkoa lisättynä 15 prosenttiyksiköllä. Selvyyden vuoksi todetaan, että korko ei koskaan ylitä 20 %:a. Korkolain 12 §:n mukainen viitekorko tarkistetaan kaksi (2) kertaa vuodessa, tammikuun ensimmäisenä sekä heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Viitekorko on nähtävillä Suomen Pankin internet-sivuilla, osoitteessa www.suomenpankki.fi.

Lainan viitekoron arvo on aina vähintään 0 %. Mikäli 3kk euriborkorko on negatiivinen, lainan korko muodostuu pelkästään lainan marginaalikorosta.

Viitekoron muutoksista ilmoittaminen

Tarkistuksesta sekä mahdollisesta korkomuutoksesta kerrotaan muutosta seuraavalla laskulla, tiliotteella tai muutoin pysyvällä tavalla. Lainanantaja ilmoittaa tällöin koronmääräytymisjakson koron, ajantasaiset tiedot maksuerien suuruudesta ja, jos erien lukumäärä tai maksuvälit muuttuvat, niitä koskevat ajantasaiset tiedot.

Lainansaajalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa lainan takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytyy tai viitekoron määräytymisperusteet muuttuvat olennaisesti, uusi viitekorko määräytyy siitä annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta kohtuullisessa ajassa, lainanantaja ja lainansaaja sopivat lainaan sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos lainanantaja ja lainansaaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, lainaan sovelletaan viitekoron noteeraamisen lakkaamisen tai keskeytyksen jälkeen edelleen aikaisemmin käytetyn viitekoron viimeisintä tässä velkasuhteessa käytettyä noteerausta.

Jos lainanantaja ja lainansaaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, lainanantaja määrää uuden viitekoron kuultuaan valvovia viranomaisia.

Korkopäivät

Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 365.

Viivästyskorko

Jos lainaa,sen lyhennystä, korkoa tai maksuja ja palkkioita ei makseta viimeistään eräpäivänä, lainansaaja on velvollinen maksamaan lainanantajalle korkolain 4 §:n 2 momentin mukaista vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään.

Mikäli korkolain mukaisesti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin lainalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun laina on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos lainaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Maksujen ja palkkioiden muuttaminen

Lainanantaja voi korottaa lainasta perittäviä lainasopimuksen mukaisia maksuja tai palkkioita, jos niiden perusteena olevien toimien kustannukset ovat kasvaneet lainsäädännön, viranomaispäätöksen tai -määräyksen takia. Maksun tai palkkion korotus voi olla enintään tähän lainaan kohdistuvien kustannusten kasvun suuruinen. On kuitenkin riittävää, että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kustannusten määrän lisäystä.

Lainanantaja ilmoittaa lainansaajalle pysyvällä tavalla lainaan sisältyvien maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen ja lukumääriin. Muutos tulee voimaan lainanantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä lainansaajalle.

Jos lainansaaja ja lainanantaja sopivat lainasopimukseen tehtävistä muutoksista tai muista palveluista, lainanantajalla on oikeus periä niistä palveluhinnaston mukainen maksu. Kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on saatavilla lainanantajan internet-sivuilla.

Maksupäivän siirtyminen

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, lainan ja siitä perittävien korkojen sekä lainasta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, lainanantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen korko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko lainan eräpäivänä jäljellä olevalle lainamäärälle.

Peruuttamisoikeus

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla lainanantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun lainansaaja on saanut kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot sisältävän kappaleen lainasopimuksesta pysyvällä tavalla.

Jos lainansaaja peruuttaa lainasopimuksen, lainanantaja perii lainan koron siltä ajalta, jonka laina on ollut lainansaajan käytettävissä.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus,
 • luoton numero,
 • ilmoitus peruuttamisesta,
 • paikka ja päiväys; ja
 • asiakkaan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Alisa Pankki Oyj

Peruuttamisilmoitus

Pursimiehenkatu 4A

00150 Helsinki

Mikäli lainasopimus on tehty etämyynnissä, lainanantajalla on oikeus peruuttamistilanteessa periä laissa mainituissa tilanteissa todellinen vuosikorko ajalta, jonka laina on ollut lainansaajan käytettävissä.

Lainansaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen sekä suoritettava edellä mainitut maksut uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Lainasopimukseen liittyvä mahdollinen muu sopimus ei sido lainansaajaa tämän peruuttaessa lainasopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa lainanantaja tai kolmas tämän ja lainanantajan välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

Jos lainansaaja haluaa pitää mahdollisen liitännäissopimuksen voimassa lainasopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä

lainanantajalle pysyvällä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Liitännäissopimuksen jäädessä erillisenä voimaan perittään siitä kyseisen sopimuksen mukainen hinta.

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu

Lainansaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko lainan pääoma korkoineen ja mahdollisine muine kuluineen ennenaikaisesti takaisin lainanantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja. Lainasopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa otetaan huomioon maksuohjelman seuraavassa erässä/erissä.

Jos lainansaaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta lainanantajan saatavasta vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu jäljellä olevaan laina-aikaan. Mikäli lainansaaja maksaa koko jäljellä olevan lainan määrän takaisin muulloin kuin eräpäivänä,korko lasketaan seuraavaan eräpäivään asti. Lainanantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kustannukset. Lainansaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen takaisinmaksuun lainanantajan asiakaspalvelusta.

Suoritusten kohdentaminen

Jos lainansaajalla on lainanantajalta useampia lainoja, velallisella on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa lainaan. Lainanantaja määrittelee, mitä yksittäisen lainan eriä suorituksella katetaan.

Lainan erityiset erääntymisperusteet

Erääntyminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Lainanantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine maksuineen maksettavaksi mikäli lainanantajan saatava lainansaajalta on

 • viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja
 • viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia avoimesta lainapääomasta tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä, taikka käsittää lainanantajan koko jäännössaatavan.

Laina erääntyy kuitenkin maksettavaksi lainanantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta.

Lainaa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu lainansaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta lainansaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanantajalle ilmeisen kohtuutonta olla eräännyttämättä lainaa.

Erääntyminen muun kuin maksun laiminlyönnin vuoksi

Laina erääntyy maksettavaksi lainanantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 • lainansaaja tai joku heistä on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin,
 • lainansaaja tai joku heistä kuolee,
 • lainaa käytetään lainvastaisiin tarkoituksiin,
 • lainansaaja
  1. a) on kansainvälisten pakotteiden kohteena tai toimii kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta,
  2. b) ei noudata siihen soveltuvia kansainvälisiä pakotteita,
  3. c) suoraan tai välillisesti lainaa, luovuttaa tai muutoin mahdollistaa lainasta saatavien varojen kansainvälisen pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalle yksityis- tai oikeushenkilölle, tai
  4. d) tietoisesti mahdollistaa lainan osittaisenkin takaisinmaksun kansainvälisten pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta taikka kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä saatavilla varoilla,
 • lainansaaja tietoisesti mahdollistaa lainan osittaisenkin takaisinmaksun laittomilla varoilla, tai lainansaaja tai joku heistä on muutoin olennaisesti rikkonut lainasopimusta.
 • Pankilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja eräännyttää laina kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi, mikäli sopimusosapuoli on kansallisten tai kansainvälisten pakotteiden kohteena tai varojen jäädyttämispäätösten kohteena kohteena taikka pankilla on syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista. Tämä pätee myös silloin, kun peruste on syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Erääntymisen voimaantulo

Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta tai muu sopimusrikkomus oikaisematta.

Lainansaajan konkurssin alkaminen eräännyttää lainan heti takaisinmaksettavaksi.

Mikäli lainanantaja ei, huolimatta jonkin näissä lainan yleisissä ehdoissa mainitun eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei lainanantaja luovu eräännyttämisperusteesta lainansaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

Lainansaajan oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen

Lainansaajalla on oikeus eräännyttää laina ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi lainanantajan tähän velkasuhteeseen kohdistuvan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Tällöin lainansaaja ei ole velvollinen maksamaan lainanantajalle velan enneaikaisesta maksamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Lainanantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli lainansaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin,jolleivät lainansaaja ja lainanantaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka tallentaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua.

Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainanantaja vastaa hakemustiedoissa tai lainasopimuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainansaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen kanssa. Lainanantajalla oikeus varmistaa, että lainansaajan antama puhelinnumero on oikea ja lainansaajan käytössä.

Lainansaajan on annettava lainahakemuksella lainanantajalle taloudellista asemaansa koskevia ja muita lainasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanantajalle lainasuhteen kannalta tarpeellisia.

Lainanantajalla on oikeus peruuttaa lainan nostaminen ja lainasopimus, mikäli lainansaajalta ei voida varmentaa tulotietoja tai muuta edellä mainittua lainasuhteeseen vaikuttavaa tietoa tai ilmenee seikkoja joiden vuoksi lainanantajalla on syytä uudelleen arvioida lainapäätöstä ennen lainan nostamista.

Ilmoitukset

Lainansaajan on ilmoitettava lainanantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Lainansaajan on annettava lainanantajan pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän velkasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanantajalle tarpeellisia. Mikäli lainansaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön lainanantajan hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on lainanantajalla oikeus hankkia asiakkaan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu asiakkaalta.

Osapuolten väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa kaikkien osapuolten toimesta lainapalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi sinä päivänä, kun se on kirjattu lainapalvelun sisältämiin tietoihin riippumatta siitä, onko ilmoituksen saanut osapuoli ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt.

Lisäksi lainanantajalla on oikeus toimittaa lainapalveluun lähetetyistä ilmoituksista tieto lainansaajien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Lainanantajan lainansaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu lainanantajalle tai väestötietojärjestelmään.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu lainmuutoksen tai viranomaispäätöksen seurauksena, sodasta tai työmarkkinaselkkauksesta eikä ylivoimaisesta esteestä. Lainanantaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos lainasopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä lainanantajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian, kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta edellä mainituista tapahtumasta. Jos ylivoimainen este koskee lainanantajaa, lainanantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisissa päivälehdissä.

Oikeus muutoksiin

Lainanantajalla on oikeus muuttaa lainan sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista lainansaajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainansaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Lainansaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Muutos tulee voimaan ilman lainansaajan hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Lainansaajan katsotaan hyväksyneen sopimusehtojen muutokset, jollei lainansaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä.

Sopimuksen siirto

Lainanantajalla on oikeus siirtää tämä lainasopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle. Lainansaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä lainasopimusta kolmannelle osapuolelle.

Vastuu välillisestä vahingosta

Luotonantaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai ellei kyse ole maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä.

Luotonantaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu huolimattomuudestamme.

Luotonantaja ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin aiheuttamasta välillisestä vahingosta, ellei vahinko johdu tahallisuudestamme tai törkeästä huolimattomuudestamme.

Tietosuojaseloste

Lainanantaja käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Lainansaajan on suositeltavaa tutustua lainanantajan tietosuojainformaatioon.

Tietosuojaseloste on saatavilla lainanantajan internet-sivuilla osoitteessa www.alisapankki.fi/yleiset/henkilotietojen-kaytto.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) ja sen alaisina viranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli lainasopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Lainasopimuksesta aiheutuvat riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Lainansaajalla on kuitenkin oikeus saattaa riita-asia käsiteltäväksi sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Tililuoton yleiset ehdot - Tililuotto, hyödykesidonnainen tililuotto


Voimassa 1.4.2022 lähtien.

Määritelmät

Myyjällä tarkoitetaan kauppiasta tai palveluntarjoajaa, jonka myymiä tuotteita ja/tai palveluja voidaan rahoittaa tässä luottosopimuksessa tarkoitetulla luotolla.

Asiakkaalla tarkoitetaan luottosopimuksen allekirjoittanutta velallista/velallisia.

Luotonantajalla tarkoitetaan luoton myöntänyttä alkuperäistä velkojaa Alisa Pankki Oyj:tä tai siirronsaajaa, jolle Alisa Pankki Oyj on siirtänyt luottosopimuksen kokonaan tai osittain.

Luottosopimuksella tarkoitetaan luottosopimuksesta ja näistä tililuoton yleisistä ehdoista muodostuvaa kokonaisuutta.

Lainapalvelulla tarkoitetaan luotonantajan sähköistä palvelua, jota käytetään luotonantajan ja asiakkaan väliseen asiointiin.

Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Luottokustannuksilla tarkoitetaan luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta asiakkaan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Luottokustannuksiin ei lueta kuluttajan mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta maksettavia tulevia maksuja.

Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei sopimusta tehtäessä fyysisesti tapaa luotonantajan edustajaa henkilökohtaisesti. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi etäviestintävälinettä käyttäen liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai kyse on olemassa olevan sopimuksen muuttamisesta.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamia taloudellisia ja muita pakotteita sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen, kuten OFAC:n (Office of Foreign Assets Control), julkaisemia pakotteita, tiedotteita ja määräyksiä.

Maksuohjelmalla tarkoitetaan luoton takaisinmaksua koskevaa lyhennystaulukkoa. Asiakkaalla on oikeus saada sopimussuhteen aikana lyhennystaulukko luotonantajalta.

Luoton käytön edellytykset

Luoton käyttöönotto edellyttää, että asiakas on allekirjoittanut luottosopimuksen ja luoton muut ehdot on täytetty.

Luotonantajalla on oikeus evätä luoton tai sen osan käyttöönotto, jos luottosopimuksen yleisten ehtojen mukainen erääntymisperuste on olemassa, asiakas on jättänyt tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta tai asiakas on saanut maksuhäiriömerkinnän luoton myöntämisen jälkeen tai käyttöönotosta kieltäytymiselle on olemassa lainsäädännöstä tai luotonantajaa sitovasta määräyksestä johtuva peruste.

Luoton hakeminen ja myöntäminen

Asiakas on voinut hakea tililuottoa luotonantajan verkkopalvelussa tai mobiilisovelluksessa joko ennen hyödykkeen ostamista, oston yhteydessä tai tämän jälkeen.

Asiakas vakuuttaa luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa hakemustiedoissa tai luottosopimuksessa olevista virheistä tai niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että asiakkaan antama puhelinnumero on oikea ja asiakkaan käytössä.

Asiakkaan on annettava luottohakemuksella luotonantajalle taloudellista asemaansa koskevia ja muita luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

Luotto voidaan myöntää Suomessa asuvalle 18 vuotta täyttäneelle oikeustoimikelpoiselle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus ja jolla ei ole maksuhäiriömerkintää. Lisäksi luoton hakemisen edellytyksenä on muun muassa toimiva sähköpostiosoite.

Luotonantaja arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden ennen luoton myöntämistä tai tarvittaessa ennen käyttörajan korottamista asiakkaan tulojen ja muiden taloudellisia olosuhteita koskevien tietojen perusteella.

Asiakkaalle voidaan tarjota kampanjakohtaisia ehtoja, jotka poikkeavat normaaleista luottosopimuksen ehdoista (esimerkiksi mahdollisuuden pidennettyyn korottomaan maksuaikaan). Mikäli asiakas valitsee kulutushyödykkeen oston yhteydessä tarjotut kampanjaehdot, luottoon sovelletaan kyseisen oston osalta kampanjakohtaisia ehtoja. Kampanjakohtaiset ehdot käyvät ilmi kyseistä ostoa koskevasta dokumentaatiosta. Luottosopimuksen ehtoja (mukaan lukien näitä yleisiä ehtoja) sovelletaan kuitenkin kampanjakohtaisin ehdoin tehtyä ostoa koskevaan luottoon siltä osin kuin kampanjakohtaiset ehdot eivät nimenomaisesti poikkea niistä.

Luotonantajalla on oikeus päättää luoton myöntämisestä tai luottohakemuksen hylkäämisestä ilman velvollisuutta ilmoittaa hylkäämisen syytä, lukuun ottamatta pakottavien säännösten mukaisia tiedottamisvelvoitteita. Luotonhakijaa koskeva luottopäätös ilmoitetaan luotonantajan yhteistyökumppanille, jos luottohakemus on tehty yhteistyökumppanin välityksellä.

Luottosopimus syntyy, kun luotonantaja on hyväksynyt asiakkaan luottohakemuksen.

Henkilötietojen käsittely

Asiakkaan henkilöluottotiedot tarkistetaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä sekä luottotietolakia (527/2007) ja viranomaismääräyksiä.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja sen käyttöä valvoessaan asiakkaan henkilötietoja, mihin voi sisältyä muun muassa asiakkaan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, asiakkaan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, asiakkaan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä sellaisten seikkojen tarkistaminen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun. Lisäksi luotonantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Asiakkaan on suositeltavaa tutustua luotonantajan tietosuojainformaatioon. Tietosuojaseloste on saatavilla luotonantajan internet-sivuilla osoitteessa www.alisapankki.fi/yleiset/henkilotiedot.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Luottoa ja siihen liitettyjä maksupalveluja käyttämällä luotonhakija/luotonhakijat antavat luotonantajalle nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi.

Luottotilin käyttäminen

Luottoa voidaan käyttää kulloinkin sovellettavan käyttörajan puitteissa kulutustavaran tai -palvelun oston rahoittamiseen myyjien verkkokaupoissa, myymälöissä ja muissa kauppapaikoissa.

Mikäli asiakkaan käytössä on luottoon liitetty luottokortti, asiakas voi käyttää tämän luottosopimuksen mukaista luottoa myös luottokortilla maksamiseen kauppapaikoissa, jotka hyväksyvät maksutapana Visa-maksukortin. Luottokortin käyttämistä koskevat ehdot on kuvattu luottokorttisopimuksessa, jossa asiakkaan sopimusosapuolena on luottokortin liikkeellelaskija. Luotonantajat tai Alisa Pankki Oyj luotonantajien edustajana eivät vastaa luottokorttisopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta.

Asiakkaalla on oikeus tehdä ostoksia käyttörajansa puitteissa. Käyttörajaa voidaan korottaa enintään 2000 euroa kuukaudessa ja se voi olla enintään luottorajan suuruinen.

Käyttörajan korotuksen edellytyksenä on, että:

 • korotusta edeltävän laskutusjakson lasku on maksettu,
 • asiakkaalla ei ole muita erääntyneitä laskuja luotonantajalle,
 • asiakkaan maksukykyyn vaikuttavien seikkojen osalta ei ole tapahtunut maksukykyä heikentäviä muutoksia ja
 • asiakas täyttää luoton myöntämishetken mukaiset luottokriteerit

Asiakas voi tarkistaa kulloisenkin käyttörajansa luotonantajan asiakaspalvelusta tai kirjautumalla lainapalveluun.

Luoton laskutus ja maksaminen

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, joita koskevat laskut toimitetaan asiakkaalle kuukausittain. Ensimmäinen lasku toimitetaan kuukauden kuluttua luoton avaamispäivästä.

Laskulta ilmenee edellisen kuukauden aikana tehdyt uudet ostokset, sekä mahdollinen aiemman avoimen luottokorollisen velan määrä. Luotolla oleva avoimen kokonaisvelan määrä koostuu luotolla maksettujen ostosten suorittamatta olevista määristä sekä luoton korosta ja muista luottokustannuksista.

Luoton kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 1/60-osa avoimesta kokonaisvelasta lisättynä luoton korolla ja muilla luottokustannuksilla kyseisen kuukauden ajalta, aina kuitenkin vähintään 9,90 euroa. Vähimmäissumman maksamisen sijaan asiakas voi koska tahansa maksaa ennenaikaisesti suuremman määrän tai koko avoimen luoton takaisin.

Korko lasketaan päivittäin käytössä olevan luoton määrästä. Asiakkaalla on kuitenkin aina korotonta maksuaikaa kutakin ostettua hyödykettä koskevan ensimmäisen laskun eräpäivään asti. Asiakas maksaa luotolle siten korkoa vasta ensimmäisen laskun jälkeen siltä osin kuin asiakas ei ole maksanut hyödykettä koskevaa velkaa ensimmäisellä laskulla. Luoton korko maksetaan kuukausittain osana asiakkaan maksamaa kuukausittaista takaisinmaksuerää.

Maksetut suoritukset kohdistetaan ensin luoton luottokustannuksiin, korkoon ja viimeisenä luoton avoimeen pääomaan.

Tilinhoitomaksu veloitetaan niiltä kuukausilta, jolloin asiakkaalla on luotolla laskutuskuukautta edeltäneiltä kuukausilta kertynyttä maksamatonta velkaa.

Asiakkaan ostamat vapaavalintaiset lisäpalvelut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Voimassaoleva palveluhinnasto on saatavilla luotonantajan internet-sivuilta.

Lasku erääntyy maksettavaksi sovittuna eräpäivän kuukausittain. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luotosta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, luotonantajalla on oikeus periä luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle luottomäärälle.

Luoton korko

Asiakas on velvollinen maksamaan korkoa avoimelle pääomalle luottosopimuksessa sovitun mukaisesti. Luotosta perittävä vuotuinen nimelliskorko ilmenee luottosopimuksesta. Luottokorko määräytyy lopullisen luottopäätöksen perusteella.

Korkopäivät

Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 365.

Viivästyskorko

Jos luottoa, sen lyhennystä, korkoa tai maksuja ja palkkioita ei makseta viimeistään eräpäivänä, asiakas on velvollinen maksamaan luotonantajalle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko.

Mikäli korkolain mukaisesti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on luottosopimuksessa laskettu sopimuksen tekohetkellä olettaen, että sovellettavan käyttörajan mukainen luottomäärä nostetaan kokonaisuudessaan, luoton korko ja maksut pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 kuukauden kuluessa kuukausittaisin tasaerin. Laskelmassa on otettu huomioon sopimuksen tekohetkellä sovellettavan käyttörajan mukainen luoton määrä, luoton korko ja kuukausittainen tilinhoitomaksu.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on saanut kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta pysyvällä tavalla.

Jos asiakas peruuttaa luottosopimuksen, luotonantaja perii luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut asiakkaan käytettävissä.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus,
 • luoton numero,
 • ilmoitus peruuttamisesta,
 • paikka ja päiväys ja
 • asiakkaan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Alisa Pankki Oyj
Peruuttamisilmoitus
Pursimiehenkatu 4A
00150 Helsinki

Mikäli luottosopimus on tehty etämyynnissä, luotonantajalla on oikeus peruuttamistilanteessa periä laissa mainituissa tilanteissa todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut asiakkaan käytettävissä.

Asiakkaan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen sekä suoritettava edellä mainitut maksut uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Luottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido asiakasta tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa luotonantaja tai kolmas tämän ja luotonantajan välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Jos asiakas haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle pysyvällä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

Reklamaatiot ja myyjän vastuu

Asiakkaan on tehtävä huomautukset laskuja vastaan ilman aiheetonta viivytystä virheen havaittuaan, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluessa laskun saapumisesta.

Asiakkaalla on oikeus kahdeksan (8) viikon kuluessa luottotapahtuman veloittamisesta luotolta pyytää luotonantajaa palauttamaan tapahtuman rahamäärä, jos

 • asiakas ei ole hyväksynyt tapahtuman tarkkaa rahamäärää ja
 • tapahtuman rahamäärä on muusta kuin valuuttakurssin muutoksesta johtuvasta syystä huomattavasti suurempi kuin asiakas on voinut odottaa ottaen huomioon vastaavanlaiset aikaisemmat maksutapahtumat ja muut olosuhteet.

Jos asiakas pyytää luotonantajaa jäljittämään asiakkaan virheelliseksi katsomaansa luottotapahtumaa ja tapahtuma osoittautuu oikeaksi, tai johtuu asiakkaan virheestä, on luotonantajalla oikeus periä jäljittämisestä palveluhinnastonsa mukaiset kulut.

Asiakkaan on ensisijaisesti pyrittävä sopimaan myyjän kanssa ostetuissa tuotteissa tai palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheelliysyksistä. Mikäli myyjä ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan, kuluttaja voi kohtuullisen ajan kuluessa esittää myyjän sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksensa luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan asiakkaalle enempää kuin on saanut tältä maksuina.

Jos asiakas myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi pidättyy maksamasta tavaran tai palvelun hintaa, asiakas ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen tai virheen perusteella oikeus. Asiakas vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä johtuvista viivästys- ja muista seuraamuksista.

Luoton käytön rajoittaminen

Luotonantajalla on oikeus estää asiakasta käyttämästä luottoa:

1) jos on syytä epäillä, että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti,
2) jos vaara siitä, että asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut,
3) jos asiakas on jättänyt tuomioistuimelle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tai yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun hakemuksen, tai
4) asiakas on pakotteiden kohteena tai toimii pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta.

Luotonantaja ilmoittaa luoton käytön estämisestä välittömästi asiakkaalle pysyvällä tavalla. Pankilla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään ja luotto erääntymään kohdan ”Luoton erityiset erääntymisperusteet” mukaisesti.

Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luoton pääoma korkoineen ja mahdollisine muine kuluineen ennenaikaisesti takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja. Luottosopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa kohdistetaan avoinna olevaan pääomaan.

Jos asiakas maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu jäljellä olevaan luotto-aikaan. Mikäli asiakas maksaa koko jäljellä olevan luoton määrän takaisin muulloin kuin eräpäivänä. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kustannukset.

Luoton erityiset erääntymisperusteet Erääntyminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen maksettavaksi mikäli luotonantajan saatava asiakkaalta on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta.

Luottoa erääntyy kuitenkin maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta asiakasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta olla eräännyttämättä luottoa.

Erääntyminen muun kuin maksun laiminlyönnin vuoksi

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos:

1) asiakas tai joku heistä on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,
2) asiakas tai joku heistä kuolee,
3) luottoa käytetään lainvastaisiin tarkoituksiin,
4) asiakas

 • a. on kansainvälisten pakotteiden kohteena tai toimii kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai
 • b. oikeushenkilön puolesta,
 • c. ei noudata siihen soveltuvia kansainvälisiä pakotteita,
 • d. suoraan tai välillisesti luottoa, luovuttaa tai muutoin mahdollistaa luotosta saatavien varojen kansainvälisen pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista kansainvälisten pakotteiden kohteena
 • e. olevalle yksityis- tai oikeushenkilölle, tai
 • f. tietoisesti mahdollistaa luoton osittaisenkin takaisinmaksun kansainvälisten pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta taikka kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä saatavilla varoilla,

5) asiakas tietoisesti mahdollistaa luoton osittaisenkin takaisinmaksun laittomilla varoilla, tai
6) asiakas tai joku heistä on olennaisesti rikkonut luottosopimusta.

Erääntymisen voimaantulo

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty asiakkaalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta tai muu sopimusrikkomus oikaisematta.

Asiakkaan konkurssin alkaminen eräännyttää luoton heti takaisinmaksettavaksi.

Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luotto-aikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkin näiden yleisten ehtojen mukaisen eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta asiakkaaseen nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

Asiakkaan oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen

Asiakkaalla on oikeus eräännyttää luotto ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi luotonantajan tähän velkasuhteeseen kohdistuvan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Tällöin asiakas ei ole velvollinen maksamaan luotonantajalle velan enneaikaisesta maksamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli asiakkaan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä jolleivät asiakas ja luotonantaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka tallentaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua.

Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Asiakas voi halutessaan irtisanoa tämän luottosopimuksen (1) yhden kuukauden irtisanomisajalla. Luotonantaja voi irtisanoa tämän Luottosopimuksen kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Luottosopimuksen irtisanominen ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen maksaa takaisin jo nostamansa luotto ja siihen liittyvät luottokustannukset luottosopimuksen ehtojen mukaisesti.

Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

Ilmoitukset

Asiakkaan on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Asiakkaan on annettava luotonantajan pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän velkasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle tarpeellisia. Mikäli asiakas laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön luotonantajan hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on luotonantajalla oikeus hankkia asiakkaan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu asiakkaalta.

Osapuolten väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa kaikkien osapuolten toimesta lainapalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi sinä päivänä, kun se on kirjattu lainapalvelun sisältämiin tietoihin riippumatta siitä, onko ilmoituksen saanut osapuoli ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt.

Lisäksi luotonantajalla on oikeus toimittaa lainapalvelusta lähetetyistä ilmoituksista tieto asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon.

Luotonantajan asiakkaalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu luotonantajalle tai väestötietojärjestelmään.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu lainmuutoksen tai viranomaispäätöksen seurauksena, sodasta tai työmarkkinaselkkauksesta eikä ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos luottosopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä luotonantajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian, kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta edellä mainituista tapahtumasta. Jos ylivoimainen este koskee luotonantajaa, luotonantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisissa päivälehdissä.

Sopimusehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja, kuten luotosta perittäviä maksuja ja palkkioita. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksista asiakkaalle kohdan ”Ilmoitukset” mukaisesti. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksesta ilmoittamisesta.

Muutos tulee voimaan ilman asiakkaan hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtojen muutokset, jollei asiakas muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tämä sopimus päättymään heti tai ennen ilmoitettua muutoksen voimaantulopäivää.

Jos asiakas ja luotonantaja sopivat luottosopimukseen tehtävistä muutoksista tai muista palveluista, luotonantajalla on oikeus periä niistä palveluhinnaston mukainen maksu. Kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on saatavilla luotonantajan internet-sivustolla.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä luottosopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä luottosopimusta kolmannelle osapuolelle.

Vastuu välillisestä vahingosta

Luotonantaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai ellei kyse ole maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) ja sen alaisina viranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Kuluttajalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Luottosopimuksesta aiheutuvat riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saattaa riita-asia käsiteltäväksi sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.