Varsinainen yhtiökokous 2021

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 (”Väliaikaislaki”) 2 §:n 2 momentin nojalla Fellow Finance Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous järjestetään Väliaikaislain mukaisesti siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokousta ei videoida tai äänitetä, eikä osakkeenomistaja voi osallistua siihen tietoteknisen yhteyden välityksellä.

Fellow Finance Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuun 31. päivänä 2021 klo 14.00 alkaen Fellow Finance Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkaa 11.3.2021 klo 16.00 ja päättyy 24.3.2021 klo 16.00.

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020

Toimielinten palkitsemisraportti 2020

Valtakirja asiamiehen käyttämiseen

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla olevan Tero Weckrothin ansioluettelo

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla olevan Michael Schönachin ansioluettelo

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla olevan Karri Haaparinteen ansioluettelo

Tero Weckroth omisti 1.3.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluettelon mukaan 50 000 yhtiön osaketta, joka on noin 0,70% yhtiön osakekannasta. Karri Haaparinne omisti 1.3.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluettelon mukaan 45 708 yhtiön osaketta, joka on noin 0,64% yhtiön osakennasta. Michael Schönach ei omistanut 1.3.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluettelon mukaan yhtiön osakkeita.

Muiden uudestaan ehdolla olevien, nykyisessä hallituksessa istuvien, henkilöiden esittelyt ja osakeomistukset verkkosivulla fellowfinance.fi/yritys/hallinnointi.

Osallistumisoikeus

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, ettei osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon vain jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2021. Ennakkoon äänestäminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ennakkoon äänestämällä, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään tallentamaan liitetiedostoina sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen sijoittajapalvelu@fellowfinance.fi tai postitse osoitteeseen ”Yhtiökokous”, Fellow Finance Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 24.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.3.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ennakkoon äänestämällä, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 24.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Fellow Finance Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoäänestyksessä osakkeenomistaja voi äänestää haluamissaan asiakohdissa ja muuttaa tai perua antamansa ääniä ennakkoäänestysaikana.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.3.2021 klo 16.00 - 24.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

1. Sähköinen ilmoittautuminen

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2. Postitse tai sähköpostitse

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa alla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fellow Finance Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja 13.00-16.00

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelu@fellowfinance.fi viimeistään 10.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivulla www.fellowfinance.fi/yhtiokokous viimeistään 11.3.2021.

Kysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 16.3.2021 klo 16.00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen sijoittajapalvelu@fellowfinance.fi tai postitse osoitteeseen ”Varsinainen yhtiökokous”, Fellow Finance Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivulla www.fellowfinance.fi/yhtiokokous viimeistään 22.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.