15.3.2023 16.00
Pörssitiedote

Korjaus Fellow Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 2022

Fellow Pankki Oyj Pörssitiedote 15.3.2023 KLO 16.00 EET

Fellow Pankki Oyj korjaa 16.2.2023 klo 9:00 julkaistua tilinpäätöstiedotettaan.

Yhtiö on korjannut tuloverojen erää tuloslaskelmassa. Korjauksen myötä tilikauden 2022 tulos verojen jälkeen on -10,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö on IFRS3 -standardin mukaisesti oikaissut tilinpäätöstiedotteessa esitettyä Evli Pankkia koskevan hankinnan hankintamenolaskelmaa siten, että laskelman osoittama liikearvo on 0,7 M€ alhaisempi.

Alla päivitetty tilinpäätöstiedote.

Kasvu jatkui ja kannattavuus parani toisen vuosipuoliskon aikana

  • Pankkitoiminnan käynnistäminen ja sulautuminen Evli Pankin kanssa onnistui operatiivisesti erinomaisesti. Digitaaliset pankkipalvelut ovat saaneet asiakkailta positiivisen vastaanoton.
  • Luottokanta kasvoi tilikaudella 163,8 miljoonaan euroon (18,1) ylittäen 150 miljoonan euron tavoitetason.
  • Tulos ennen veroja -9,7 miljoona euroa (-1,5) oli odotetusti tappiollinen sulautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen sekä pankkiliiketoiminnan käynnistämiseen ja uusasiakashankintaan liittyvien panostuksien vuoksi.
  • Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla: vakavaraisuussuhde 16,8 prosenttia.

KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa)20222021
Korkokate9 0532 650
Palkkiotuotot ja -kulut, netto1 5114 497
Liiketoiminnan kulut yhteensä-11 601-6 663
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot-8 321-1 989
Tulos ennen veroja-9 684-1 464
* Kulu-tuottosuhde, %11393
Taseen loppusumma293 66122 418
* Oman pääoman tuotto (ROE), %neg. neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), %16,8-
Ydinpääomassuhde (CET1), %12,6 -
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa7366
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa-0,14-0,22
* Luottotappioiden osuus luottokannasta, %5,111,0

Vertailukausien tiedot ovat Fellow Finance -konsernin IFRS-lukuja. Huhtikuussa 2022 toteutetun sulautumisen ja liiketoimintamallimuutoksen vuoksi vuoden 2021 luvut eivät ole vertailukelpoisia.

* Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitteessä A.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2022 Fellow Pankki rakensi perustaa tulevien vuosien kasvulle ja kannattavuudelle. Toiminta on vakiintunut ja tulos kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Vuonna 2023 tavoittelemme kannattavaa kasvua. Kasvatamme pankin luottokantaa kannattavuuden ja vakavaraisuuden ehdoilla huomioiden taloudellisen tilanteen epävarmuuden luottoriskien hallinnassa. Luotonannon kasvua tukevat kokonaisvaltaisemmat pankkipalvelut asiakkaillemme sekä uudet digitaaliset palvelukanavat.

Pankin tuottojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2022.

Tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan suotuisana, ja kuukausitasolla saavutamme positiivisen tulostason vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tavoite konsernin kokonaisvakavaraisuussuhteelle on 16 prosenttia. Yhtiön pääomia pyritään vahvistamaan vuoden 2023 aikana.

Toimitusjohtaja Teemu Nyholm: Kasvu jatkui ja kannattavuus parani toisen vuosipuoliskon aikana

Huhtikuussa 2022 käynnistimme pankkitoiminnan Fellow Financen sulautuessa Evli Pankin pankkitoimintaa jatkaneen yhtiön kanssa. Ensimmäinen toimintavuosi pankkina onnistui tavoitteidemme mukaisesti ja asiakkaamme ovat ottaneet pankin palvelut hyvin vastaan.

Tuloksemme kehittyi positiivisesti vuoden toisella puoliskolla. Tulos toisella puoliskolla oli edelleen tappiollinen -2,3 miljoonaa euroa, mutta parani merkittävästi verrattuna alkuvuoden -7,4 miljoonaan euroon. Toisen vuosipuoliskon tulosta rasittivat luottokannan kasvun aiheuttamat etupainotteiset luottotappiovaraukset ja pankkitoiminnan laajentamisen kertakustannukset.

Luottokanta kehittyi odotusten mukaisesti ja ylsi vuoden lopussa 163,8 miljoonaan euroon. Talletukset pysyivät vakaina ja tavoitteiden mukaisina ja olivat tilikauden lopussa 246,8 miljoonaa euroa. Pankin maksuvalmius oli vahva likvidien varojen ollessa 126,5 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Myös vakavaraisuus oli vankka 16,8 prosenttia.

Yritysasiakkuudet-liiketoiminta kasvoi koko vuoden tasaisesti. Pankin kilpailukyvyn parantuminen ja tunnettuuden kasvu näkyivät selkeästi yritysrahoituksessa, ja saimme runsaasti uusia asiakkaita. Toisella puoliskolla ylitimme yritysrahoitusvolyymeissa alkuvuoden rahoitusmäärän 43 prosentilla. Myös henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuoden toisella puoliskolla tavoitteemme mukaisesti 46 prosentilla. Kokonaisuudessaan onnistuimme kasvattamaan aktiivisten asiakkaiden määrää 48 200 asiakkaaseen vuoden lopussa.

Toimintamme perustana on vahva riskienhallinta. Pankkitoiminnan käynnistyttyä kohdensimme luotonantoa systemaattisesti alemman luottoriskin asiakkuuksiin. Luottotappiot ovat pysyneet ennustetulla tasolla, emmekä ole havainneet asiakaskunnassamme merkittävää maksuvalmiuden heikkenemistä.

Vuoden 2022 aikana taloudellinen toimintaympäristö kehittyi geopoliittisen tilanteen kiristyessä ja inflaation kiihtyessä epäsuotuisasti. Talouden epävarmoista näkymistä huolimatta uskomme työllisyyden pysyvän hyvällä tasolla ja PK-yritysten toimintaedellytysten säilyvän suhteellisen vakaana. Odotamme inflaation kasvun ja kuluttajien ostovoiman heikkenemisen taittuvan kuluvan vuoden aikana. Näin ollen uskomme asiakaskuntamme maksuvalmiuden pysyvän myös hyvänä. Seuraamme talouden kehitystä ja asiakkaiden maksuvalmiuden kehitystä tarkasti. Vuonna 2022 koettu korkojen yleinen nousu tukee pankin kannattavuutta korkokatteen parantuessa.

Missiomme on tarjota sujuvimmat arjen digitaaliset pankkipalvelut yksityishenkilöille ja PK-yrityksille. Olemme edenneet strategisissa kehityshankkeissamme suunnitellusti ensimmäisen toimintavuotemme aikana. Tavoitteemme on tarjota laaja arjen digitaalisten pankkipalveluiden valikoima valitsemillemme asiakassegmenteille.

Pankkitoiminnan käynnistyessä julkistimme mobiili- ja verkkopankin, jotka ovat saaneet kiitosta helppokäyttöisyydestään. Digitaaliset palvelut yhdistettynä helposti saatavaan henkilökohtaiseen palveluun ovat tuottaneet hyvää tulosta: vuoden 2022 mitattu asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla (Net Promoter Score: 57).

Olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden kehittämistä määrätietoisesti. Tammikuussa 2023 lanseerasimme asiakkaillemme luottokortin ja helmikuun aikana tuomme asiakkaillemme maksuliikennetilit. Nämä luovat vahvan perustan pankin digitaalisille palveluille. Vuoden 2023 aikana tuomme asiakkaille lisää uusia innovatiivisia digitaalisia palveluita, jotka luovat meille erottautumiskykyä ja kilpailuetua.

Syyskuussa julkistimme ensimmäisen merkittävän yhteistyösopimuksen taloushallinnon järjestelmiin integroitujen pankkipalveluiden (BaaS) tarjoamisesta yhteistyössä Talenom Oyj:n kanssa. Sopimus mahdollistaa Talenomin yritysasiakkaille helppokäyttöiset pankkipalvelut integroituna suoraan taloushallinnon ohjelmistoon. Pankkipalvelut lanseerataan Talenomin asiakkaille ensimmäisen kvartaalin aikana. Myös verkkokaupan maksamisen ratkaisumme on otettu hyvin vastaan. Elokuussa julkistimme jakelusopimuksen Suomen suurimman maksuvälittäjän Paytrailin kanssa, mikä laajentaa Fellow Laskun edelleen yli 20 000 suomalaiseen verkkokauppaan. Molemmat hankkeet tukevat strategiaamme digitaalisten kanavien hyödyntämisessä uusasiakashankinnassa.

Vuoden aikana olemme rekrytoineet pankkiin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Henkilöstömme on osoittanut ihailtavaa sitoutuneisuutta ja venymiskykyä haastavassa pankkitoiminnan käynnistämisessä. Toiminnan skaalaaminen jatkossa ei edellytä voimakasta henkilöstömäärän lisäystä.

Tavoitteemme on positiivisen tulostason saavuttaminen vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä edellyttää noin 160-170 miljoonan euron luottokannan saavuttamista huomioiden pankin kustannustaso ja luotonannon nykyinen korkotaso.

Käynnistimme kesällä kustannussäästöohjelman ja alensimme kiinteitä henkilöstö- ja toimintakustannuksia. Tavoitteena on edelleen tehostaa pankin toimintaa ja pitkällä aikavälillä olla markkinoiden tehokkain pankki. Päätimme lopettaa liiketoiminnan Puolassa ja pyrimme ajamaan Puolan liiketoiminnan alas 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jatkossa keskitymme kansainvälisillä markkinoilla Tanskan ja Saksan liiketoiminnan kehittämiseen.

Syyskuussa vahvistimme pankin vakavaraisuutta laskemalla liikkeeseen 6,1 miljoonan euron Tier 2 debentuurilainan. Vakavaraisuussuhteemme vuoden lopussa oli 16,8 prosenttia. Kannattavuutemme paranemisen ja pankkitoiminnan vakiintumisen myötä asetimme vakavaraisuussuhteen tavoitteemme 16 prosenttiin (aiemmin 18 prosenttia), mikä ylittää selkeästi sääntelyn edellyttämän vähimmäistason.

Positiivinen tuloskehitys vahvistaa vakavaraisuutta, mutta voimakkaamman kasvun mahdollistamiseksi kartoitamme oman pääoman vahvistamiseen tähtääviä järjestelyitä vuoden 2023 aikana. Alkaneena vuonna keskitymme kannattavaan kasvuun ja positiivisen tuloksen saavuttamiseen. Kasvatamme luottokantaa vakavaraisuuden ehdoilla huomioiden makrotalouden aiheuttamat epävarmuudet luottoriskinhallinnassa.

Samalla jatkamme digitaalisten pankkipalveluidemme kehittämistä. Täydentynyt palveluvalikoimamme mahdollistaa innovatiivisten ja kilpailuetua tuottavien digitaalisten palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme yhdistettynä ensiluokkaiseen palveluun. Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja osakkeenomistajiamme menneestä vuodesta. Työ jatkuu sujuvimman arjen pankin rakentamisessa.

Lisätietoja

Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Fellow Pankki Oyj, teemu.nyholm@fellowpankki.fi, puh. +358 50 577 1028.

Fellow Pankki lyhyesti

Fellow Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Fellow Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (FELLOW) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.fellowpankki.fi

Tilinpäätöstiedote 2022