16.5.2024 16.45
Pörssitiedote

Finanssivalvonta on hyväksynyt Alisa Pankki Oyj:n 58 878 721 uuden osakkeen lisäerän listalleottoa koskevan esitteen

Alisa Pankki Oyj Pörssitiedote 16.5.2024 KLO 16.45 EEST

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Finanssivalvonta on hyväksynyt Alisa Pankki Oyj:n 58 878 721 uuden osakkeen lisäerän listalleottoa koskevan esitteen

Alisa Pankki Oyj (”Alisa Pankki”) tiedotti 10.4.2024 allekirjoittaneensa sopimuksen yhdistymisestä PURO Finance Oy:n (”PURO Finance”) kanssa hankkimalla kaikki PURO Financen osakkeet osakevaihdossa (”Yhdistyminen”). Yhdistyminen toteutettiin 15.5.2024 kun Alisa Pankki maksoi PURO Financesta kauppahinnan, joka koostui 58 878 721 uudesta liikkeeseen lasketusta Alisa Pankin osakkeesta (”Uudet Osakkeet”). Uudet Osakkeet annettiin suunnatussa osakeannissa PURO Financen osakkeenomistajille heidän Yhdistymisessä myymiensä PURO Financen osakkeiden mukaisessa suhteessa (”Suunnattu Osakeanti”).

Finanssivalvonta on tänään 16.5.2024 hyväksynyt suomenkielisen listalleottoesitteen, joka on laadittu Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Esite”). Esite on saatavilla 16.5.2024 lähtien Alisa Pankin internetsivuilla osoitteessa https://www.alisapankki.fi/pankki/raportit-ja-esitykset ja Alisa Pankin rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki.

ALISA PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj

juha.saari@alisapankki.fi

puh. +358 40 6720 595

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

tärkeimmät tiedotusvälineet

www.alisapankki.fi

Tietoja Alisa Pankista

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Alisa Pankin tarkoitus ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Alisa Pankin tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Alisa Pankista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja järjestelystä, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.