10.4.2024 08.30
Pörssitiedote

Alisa Pankki ja PURO Finance ovat sopineet yhdistymisestä

Alisa Pankki Oyj Pörssitiedote, Sisäpiiritieto 10.4.2024 KLO 08.30 EEST

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Alisa Pankki Oyj:n (”Alisa Pankki”) hallitus ja PURO Finance Oy:n (”PURO Finance”) osakkeenomistajat ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä osakevaihdolla, jonka toteutuessa Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen nykyisiltä omistajilta (jäljempänä ” Yhdistyminen” tai ” Yritysjärjestely”).

YHDISTYMINEN LYHYESTI

  • Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistymisen myötä markkinoille syntyy PK-yritysten digitaalisten pankki- ja rahoituspalveluiden edelläkävijä.
  • Yritysjärjestelyn arvioidaan tuottavan merkittävät lyhyen ja keskipitkän aikavälin synergiat parantaen erityisesti Alisa Pankin kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia.
  • Yhdistyminen toteutetaan osakevaihtona, jonka toteuttamisen jälkeen PURO Financen nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 40 prosenttia ja Alisa Pankin nykyiset osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Alisa Pankin osakkeista.
  • Yhdistyminen pyritään toteuttamaan toukokuun 2024 aikana. Yhdistyminen on ehdollinen muun muassa Alisa Pankin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä muille tavanomaisille ennakkoehdoille.
  • Alisa Pankin osakkeenomistajat Evli Oyj, Taaleri Oyj, TN Ventures Oy, Oy Scripo Ab ja Oy T&T Nordcap Ab, jotka omistavat yhteensä noin 51 prosenttia osakkeista, ovat sitoutuneet äänestämään Alisa Pankin ylimääräisessä yhtiökokouksessa Yhdistymisen toteuttamisen puolesta.
  • Alisa Pankki määrittelee tarkemmat keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä tulosohjeistuksen vuodelle 2024 Yhdistymisen toteutumisen myötä arviolta kesäkuussa 2024.

YHDISTYMISEN TAUSTA

Alisa Pankki keskittyy jatkossa liiketoimintastrategiassaan ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten (”PK-yritysten”) digitaalisiin pankki- ja rahoituspalveluihin. Yhdistyminen tukee tätä strategista siirtymää.

PURO Finance on laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö, jonka liiketoimintamalli perustuu edistykselliseen teknologiaan ja tiiviisti taloushallinnon palveluntarjoajien ja muiden kumppanien järjestelmiin integroituihin palveluihin.

Yhtiöt näkevät, että markkinoilla on selkeä tarve PK-yritysten sujuville ja tehokkaille pankki- ja rahoituspalveluille. Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan PK-yrityksille palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät edistykselliset ja sujuvat digitaaliset pankkipalvelut, joustava asiakaspalvelu sekä tehokkaat ja monipuoliset rahoitusratkaisut tiiviisti integroituna taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiin.

”Yhdistyminen PURO Financen kanssa tukee Alisa Pankin keskittymistä PK-yritysten digitaalisiin pankki- ja rahoituspalveluihin. PK-yritykset kokevat perinteisten pankkien tarjoamat pankkipalvelut kankeiksi ja etenkin rahoituksen saannin hankalaksi. Markkinoilla on tilaa joustavalle, asiakaslähtöiselle ja digitaaliselle PK-yritysten palvelemiseen keskittyvälle pankille. Yhdistyminen tuottaa merkittävät lyhyen ja keskipitkän aikavälin synergiat parantaen erityisesti Alisa Pankin kannattavuutta ja kasvua. Järjestely kasvattaa merkittävästi asiakaspotentiaaliamme ja tukee strategiaamme integroitujen pankkipalveluiden tarjoamisesta taloushallinnon toimijoiden ja muiden kumppanien kanavissa. Lisäksi järjestely vahvistaa Alisa Pankin pääomarakennetta, pääoman tehokkaampaa allokointia sekä tukee omistaja-arvon kehitystä”, toteaa Alisa Pankin vt. toimitusjohtaja Juha Saari.

”PURO Financen voimakkaan kasvun ytimessä on ollut teknologinen edelläkävijyys PK-yritysten laskurahoituspalveluissa ja tehokas jakelumalli palveluun integroitujen kumppanuuksien kanssa. Yhdistyminen Alisa Pankin kanssa mahdollistaa tämän teknologisen osaamisen skaalaamisen leveämmillä hartioilla. Pystymme tarjoamaan kumppanuuskanavissamme laajempaa pankki- ja rahoituspalveluiden valikoimaa myös isommille asiakkuuksille. Alentuneet rahoituskustannukset parantavat välittömästi liiketoimintamme kannattavuutta merkittävästi. Yhdessä Alisa Pankin ja kumppaneidemme kanssa pystymme luomaan PK-yrityksille ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden pankki- ja rahoituspalveluissa”, toteaa PURO Financen toimitusjohtaja Junno Roine.

YHDISTYMISEN AVAINAJURIT

Alisa Pankin ja PURO Financen Yhdistymisen avainajureina toimivat:

  • pääomatehokas kasvu;
  • asiakasmäärän kasvu;
  • teknologinen edelläkävijyys; ja
  • vahvat synergiat.

Pääomatehokas kasvu

Yhdistyminen mahdollistaa pääomatehokkaan ja kannattavan kasvun kiihdyttämisen yritysrahoituksessa sekä BaaS-liiketoimintaan liittyvien pääomaa sitomattomien tuottojen kasvun. Pääoman allokointi tehostuu antolainauksen suuntautuessa kannattavampaan yritysluotonantoon, painottuen laskurahoitukseen. Lisäksi Yhdistymisen yhteydessä Alisa Pankin vakavaraisuus vahvistuu omien varojen kasvaessa noin 4 miljoonalla eurolla.

Asiakasmäärän kasvu

Yhdistyminen vahvistaa Alisa Pankin BaaS-strategiaa (Banking-as-a-Service), jossa pankki- ja rahoituspalveluita tarjotaan integroidusti niissä kanavissa, joissa asiakkaat päivittäin asioivat. Esimerkkejä Alisa Pankin BaaS-integraatioista ovat pankki- ja rahoituspalveluiden integrointi osaksi taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiä, pankkitilien integrointi varainhoitajien palveluihin ja talletusvertailuportaaleihin sekä rahoituspalvelujen integrointi verkkokauppojen maksutavaksi.

Yhdistymisen myötä Alisa Pankki pyrkii laajentamaan kokonaisvaltaisia BaaS-palveluitaan myös PURO Financen nykyisiin kumppanuuksiin, kuten Accountor Finago Oy (”Accountor”). PURO Finance ja Accountor ovat sopineet PURO Financen nykyisten rahoituspalveluiden jatkosta osana Accountorin tarjoamaa rahoituspalvelukokonaisuutta muun muassa Procountor-asiakkaille. Lisäksi Alisa Pankki ja Accountor ovat sopineet integroitujen pankkipalveluiden lanseeraamisesta Accountorin asiakkaille ja tulevat käynnistämään selvityksen yhteistyöstä myös muiden rahoituspalvelujen osalta Yhdistymisen toteuduttua.

Jatkossa Alisa Pankki tulee tavoittelemaan uusia merkittäviä BaaS-kumppanuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla ja näin kasvattamaan asiakaspotentiaaliaan PK-yrityssegmentissä.

Teknologinen edelläkävijyys

Molempien yhtiöiden strategian keskiössä on teknologian hyödyntäminen ja digitaalinen palvelumalli, mikä mahdollistaa korkean operatiivisen tehokkuuden ja liiketoiminnan skaalautumisen.

PURO Financen edistyksellinen teknologia mahdollistaa erittäin korkean automaatioasteen rahoitusprosesseissa, ja näin laskurahoituspalveluiden tarjoamisen kustannustehokkaasti myös pienemmille yrityksille. Lisäksi PURO Financen teknologia mahdollistaa taloushallinnon datan reaaliaikaisen hyödyntämisen luottoriskinhallinnassa, minkä odotetaan pienentävän luottotappioiden todennäköisyyttä.

Vahvat synergiat

Yhdistymisen keskeisinä ajureina ovat arvioidut vahvat synergiat sekä tuotto- että kulupuolella.

Tuottopuolen odotetut synergiat perustuvat pääosin ristiinmyyntimahdollisuuksiin, kasvavaan asiakasmäärään ja parantuneeseen kilpailukykyyn. Alisa Pankin pankki- ja rahoituspalveluita pystytään tarjoamaan PURO Financen olemassa oleville asiakkaille ja PURO Financen kumppanuuksien asiakaskannalle. Toisaalta PURO Financen kilpailukyvyn odotetaan vahvistuvan merkittävästi alentuvien rahoituskustannusten ansiosta, mikä mahdollistaa PURO Financen laskurahoituspalvelun laajentamisen PURO Financen asiakaskanavissa myös isompiin asiakkuuksiin.

Yhdistyminen luo välittömästi merkittävät rahoitussynergiat, kun PURO Financen vieraan pääoman rahoitus on tarkoitus korvata Alisa Pankin pääosin talletusvaroihin perustuvalla rahoituksella. Tämän ansiosta PURO Financen rahoituskustannusten arvioidaan laskevan noin viidellä prosenttiyksiköllä vastaten PURO Financen vuoden 2023 rahoituskannalla noin 1,3 miljoonan euron vuotuista kustannussäästöä.

Kulupuolen synergioita odotetaan saavutettavan päällekkäisten operatiivisten kustannusten karsimisesta, toiminnan tehostamisesta yhtiöiden ottaessa käyttöön molempien osapuolten parhaita käytäntöjä ja tehostuneen luottoriskinhallinnan kautta luottotappioiden todennäköisyyden pienentymisenä.

Synergiaedut vahvistavat Alisa Pankin keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja mukaan lukien välittömästi parantuva osakekohtainen tulos (EPS), parempi oman pääoman tuotto (ROE) sekä parantunut kulu-tuotto-suhde (CIR).

TAVOITELTUUN OMAN PÄÄOMAN TUOTTOON KESKEISESTI VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Vuosina 2024–2026 Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistyvät liiketoiminnat (”Yhdistynyt Liiketoiminta”) tavoittelee yli 25 prosentin vuosittaista yritysluottokannan kasvua.

Yhdistyneen Liiketoiminnan yritysluottokannan bruttotuoton arvioidaan olevan noin 15–17 prosenttia ja nettoluottotappioiden noin 1,5–2,5 prosenttia. Arvio perustuu molempien yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan historiallisiin bruttotuotto- ja luottotappiotasoihin yritysrahoitusliiketoiminnassa.

Vastaavasti rahoituksen nettokustannuksen arvioidaan olevan keskimäärin noin 1–2 prosenttia vuosina 2024–2026, mikä pohjautuu markkinoiden konsensusennusteeseen korkotason kehityksestä sisältäen likvideille varoille saatavan korkotuoton. Näin ollen Yhdistyneen Liiketoiminnan riskikorjatun korkokatteen arvioidaan olevan noin 10,5–14,5 prosenttia.

Tavoitellun kasvun ei odoteta edellyttävän merkittäviä investointikustannuksia tai merkittävää kiinteiden kulujen kasvattamista.

Perustuen edellisiin kasvutavoitteisiin ja arvioihin Alisa Pankki tavoittelee vuoteen 2026 mennessä yli 15 prosentin vuosittaista oman pääoman tuottoa.

Alisa Pankki määrittelee tarkemmat keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä ohjeistuksen vuodelle 2024 Yhdistymisen toteutumisen jälkeen arviolta kesäkuussa 2024.

YHDISTYMISEN EHDOT LYHYESTI

Yhdistymissopimuksen mukaan Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen nykyisiltä osakkeenomistajilta kauppahinnalla, joka koostuu 58 878 721:sta uudesta liikkeelle laskettavasta Alisa Pankin osakkeesta (”Vastikeosakkeet”). Ennen Yhdistymistä molemmat yhtiöt jatkavat liiketoimintansa erillisinä yhtiöinä. Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen Alisa Pankki jatkaa konsernin emoyhtiönä ja PURO Financesta tulee ensi vaiheessa sen tytäryhtiö. PURO Financen nykyiset osakkeenomistajat omistavat noin 40 prosenttia ja Alisa Pankin nykyiset osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Alisa Pankin osakkeista Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen.

PURO Financen nykyisille osakkeenomistajille annettavien Vastikeosakkeiden arvo on yhteensä noin 10,4 miljoonaa euroa (laskettuna Alisa Pankin osakkeen Yritysjärjestelyn julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssin (0,177 euroa) perusteella).

PURO Financen suurimmat osakkeenomistajat Kempinvest Oy, Mika Laine (määräysvaltayhtiöidensä kautta) sekä tietyt PURO Financen johtoon kuuluvat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Vastikeosakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen Yhdistymisen yhteydessä. Luovutusrajoitus on voimassa 180 päivää Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Lisäksi Alisa Pankin suurimmat osakkeenomistajat Evli Oyj ja Taaleri Oyj sekä tietyt Alisa Pankin johtoon kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet heidän nykyisen Alisa Pankin osakkeenomistuksen osalta luovutusrajoitukseen, joka on voimassa yhdistymissopimuksen allekirjoittamisesta lähtien ja päättyy 180 päivää Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO

Yritysjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen sille, että Alisa Pankin yhtiökokous päättää hyväksyä Yhdistymisen ja valtuuttaa Alisa Pankin hallituksen päättämään Vastikeosakkeiden suunnatusta antamisesta PURO Financen osakkeenomistajille sekä muille tavanomaisille ehdoille.

Alisa Pankin hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi, jotta Yritysjärjestely voidaan toteuttaa. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään toukokuussa. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa Yritysjärjestely mahdollisimman nopeasti ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen, arviolta toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Alisa Pankki tulee hakemaan Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla mahdollisimman nopeasti Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen ja Vastikeosakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan toukokuun 2024 loppuun mennessä.

HALLINTO

Keskusteltuaan Alisa Pankin ja PURO Financen kahden suurimman osakkeenomistajan kanssa, Alisa Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Alisa Pankin hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Sampsa Laine ja Jukka Salonen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan jatkavan Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Lisäksi hallituksen puheenjohtajana ehdotetaan jatkavan Markku Pohjola ja varapuheenjohtajana Johanna Lamminen.

Uusien ehdotettujen hallitusjäsenten Sampsa Laineen ja Jukka Salosen valinta on ehdollinen tavanomaiselle viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja luotettavuusarvioinnille.

Yhdistymisen toteuttamisen jälkeen on tarkoitus nimittää uusi johtoryhmä Alisa Pankille.

OSAKKEENOMISTAJIEN TUKI

Evli Oyj, Taaleri Oyj, TN Ventures Oy, Oy Scripo Ab ja Oy T&T Nordcap Ab, jotka omistavat yhteensä noin 51 %:ia Alisa Pankin osakkeista, ovat sitoutuneet osallistumaan Alisa Pankin ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään siellä hallituksen ehdotusten puolesta, mukaan lukien hallituksen valtuuttaminen päättämään Vastikeosakkeiden antamisesta.

YHTEENVETO PURO FINANCESTA

PURO Finance on suomalainen PK-yritysten laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö. PURO Finance tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa luotettavan ja vaivattoman laskusaatavien rahoituspalvelun, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon sujuvaksi kokonaisuudeksi.

PURO Financen liiketoiminta pohjautuu yhtiön itsensä kehittämään edistykselliseen teknologiaan, joka mahdollistaa integraatiot jakelukumppanien järjestelmiin, korkean automaatioasteen ja reaaliaikaiseen taloushallinnon dataan pohjautuvan luottoriskienhallinnan. PURO Financen teknologian ansiosta palvelu sopii kaiken kokoisille yrityksille ja palvelun käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta.

PURO Financen rahoituspalveluita tarjotaan useammalla brändinimellä mukaan lukien Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus.

PURO Financen tämän hetken suurin osakkeenomistaja on Accountor Finago Oy, joka Yritysjärjestelyn jälkeen tulee olemaan Yhdistyneen Liiketoiminnan merkittävä yhteistyökumppani. PURO Financessa toteutetaan ennen Yritysjärjestelyä sisäinen omistusjärjestely, jossa Accountor Finago Oy myy osakeomistuksensa Kempinvest Oy:lle sekä tietyille muille PURO Financen nykyiselle osakkeenomistajille, jonka jälkeen PURO Financen merkittävimmät osakkeenomistajat ovat PURO Financen nykyiset johtoryhmän jäsenet ja henkilökunta, Kempinvest Oy, Mika Laine (itse sekä määräysvaltayhtiöidensä kautta), Heikki Vaiste, Mininvest Oy sekä Veikko Laine Oy. Yhdistymisen jälkeen PURO Financen nykyiset johtoryhmän jäsenet ja henkilökunta omistaisivat yhteensä noin 9,1 %, Kempinvest Oy noin 9,1 %, Mika Laine ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteensä noin 6,6 %, Heikki Vaiste noin 5,6 %, Mininvest Oy noin 4,7 % ja Veikko Laine Oy noin 3,1 % Alisa Pankin osakkeista.

ERÄITÄ ALUSTAVIA TALOUDELLISIA TIETOJA

Alla esitetyt eräät alustavat taloudelliset tiedot perustuvat Alisa Pankin IFRS:n mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja PURO Finance Oy:n Suomen kirjanpitokäytännön mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiöiden tilinpäätösluvut on laadittu keskenään eri periaatteilla, eikä PURO Financen lukuihin ole tehty IFRS-oikaisuja. PURO Financen tuloslaskelmatiedot on esitetty Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaisella tuloslaskelmakaavalla.

Tuloslaskelma 2023 (t€)Alisa Pankki IFRSPURO Finance FAS
Korkotuotot20 0715 858
Korkokulut-5 314-1 821
Korkokate14 7574 037
Nettopalkkiotuotot1 785-889
Liiketoiminnan muut tuotot1580
Liiketoiminnan tuotot yhteensä16 7013 147
Henkilöstö- ja hallintokulut-9 994-1 964
Poistot ja arvonalentumiset-831-88
Liiketoiminnan muut kulut-572-106
Liiketoiminnan kulut-11 398-2 158
Luottotappiot-4 999-413
Tulos ennen veroja303507

NEUVONANTAJAT

Alisa Pankin taloudellisena neuvonantajana toimii Evli Corporate Finance ja oikeudellisena neuvonantajana EY Law Finland. PURO Financen taloudellisena neuvonantajana toimii Taaleri Kapitaali ja oikeudellisena neuvonantajana Dottir Asianajotoimisto Oy. Yritysjärjestelyn viestinnällisenä neuvonantajana toimii IR Partners Oy.

MEDIA- JA SIJOITTAJATILAISUUS

Alisa Pankki järjestää lehdistö- ja sijoittajatilaisuuden tänään 10.4.2024 klo 13:00, jossa esitellään Yritysjärjestelyä. Suomenkielistä tilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://alisapankki.videosync.fi/tiedotustilaisuus-10042024.

Tilaisuuden esitys tullaan julkaisemaan Alisa Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.alisapankki.fi/pankki/raportit-ja-esitykset.

ALISA PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätiedot

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj
juha.saari@alisapankki.fi
puh. +358 40 6720 595

Tietoja Alisa Pankista

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi

Tietoja PURO Financesta

PURO Finance on suomalainen PK-yritysten laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö. PURO Finance tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa luotettavan ja vaivattoman laskusaatavien rahoituspalvelun, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon sujuvaksi kokonaisuudeksi.

PUROn rahoitustuotteita myydään useammalla brändinimellä mukaan lukien Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Alisa Pankin tarkoitus ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Alisa Pankin tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Alisa Pankista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja järjestelystä, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Alisa Pankkiin, PURO Financeen, järjestelyyn tai Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa Yhdistyneen Liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhdistyneen Liiketoiminnan todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Alisa Pankki tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin vastaamaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

Tämä tiedote sisältää Alisa Pankin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat järjestelystä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia Yhdistyneen Liiketoiminnan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole mainittu.

Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Yhdistyminen toteutuu tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

PURO Financen tilinpäätöstiedot